Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Kérem, amennyiben megrendelője, illetve aktív felhasználója kíván lenni a weboldalamnak, figyelmesen olvassa el az Általános Üzleti és Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a szolgáltatást biztosítja. A szálláshely, illetve a weboldal működésével kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeimen rendelkezésére állok!

 1. Szolgáltatói adatok

Üzemeltető 1.: Koncz Zsuzsa
Cím: 3352 Feldebrő, Dózsa György út 38.
Adószám: 72294837-1-41
MA20010440
Üzemeltető 2.: Koncz Lajosné
Adószám: 68532444-1-41
Cím: 3352 Feldebrő, Dózsa György út 38.
EG20010557
Szerződés nyelve: magyar
Kapcsolattartó: Koncz Zsuzsanna Helga
Elérhetőség: info@zsuzsannakuria.hu
Telefon: +36 70 428 7746
Számlavezető Bank: MKB Bank Zrt.
Számlaszám: 10300002-10458169-49010015

Továbbiakban együttesen, mint Szolgáltató.

 1. Általános szabályok
  2.1. Jelen „Általános Üzleti és Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.
  2.2. Egyedi feltételek nem képezik részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.
 2. Szerződő felek
  3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.
  3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).
  3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.
 3. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség
  4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.
  4.2. A Szerződés a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.
  A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.
  4.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
  4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató akkor is jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
  4.3.2. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
  4.3.3. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.
  4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.
  4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.
 4. Lemondási feltételek
  5.1. A Szolgáltató kizárólag írásbeli lemondást fogad el, legkésőbb a tervezett érkezést megelőző 15 nappal. Lemondás esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a lefoglalt szolgáltatások értékének alábbiakban meghatározott százalékára:
Érkezést megelőző napok száma A lefoglalt szolgáltatások értékének
15 nappal érkezés előtt ingyenesen lemondható
1-15 nappal érkezés előtt 20%-a
1 nappal érkezés előtt 100%-a

Előzetes írásbeli visszajelzés nélkül meg nem érkezett vendégek esetében: a lefoglalt szolgáltatások 100%-a felszámításra kerül. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

5.2.A Szolgáltató fenntartja a jogot a Vendég által lefoglalt és leelőlegezett utazás lemondására előre nem látható események bekövetkezte miatt, legkésőbb 15 nappal az érkezés időpontja előtt. Ebben az esetben a befizetett előleg visszafizetésre kerül a Vendég részére.

5.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

5.4. A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, kezelések, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség. Korábbi távozás esetén a fennmaradó költség 100%-a felszámításra kerül.

 

 1. Árak
  6.1. Az aktuális szobaárak a szálláshely hivatalos honlapján, vagy a szálláshelyen kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott részlegeken állnak rendelkezésre.
  6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
  6.3. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat.
  6.4. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.
  6.5. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a szálláshely weboldalán kerülnek meghirdetésre.
 2. Fizetés módja, garancia
  7.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euróban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP kártyával, illetve átutalással. A szolgáltatások ára Euróban a vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.
  7.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés megjelölt napja előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.
  7.3. Az egyéni szobafoglalás garantálásához foglaló fizetése szükséges. Ez történhet postai befizetéssel, átutalással vagy SZÉP kártya felhasználásával.
  7.4. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi, írásbeli megállapodás keretében adhat lehetőséget utólagos fizetésre is.
  7.5. A Szerződő fél számlája a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra.
  7.6. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.
 3. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei
  8.1. A Vendég a szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától 18:00 óráig foglalhatja el, és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out). Amennyiben a Vendég 18 óra után szeretné elfoglalni szobáját, azt előre jeleznie kell e-mailben vagy telefonon a Szolgáltató felé.
  8.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 6 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka felszámításra kerül.
  8.3. A Szolgáltató a szálláshely foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.
 4. Háziállatok
  9.1. A Szolgáltató szálláshelyeire háziállat csak előzetes írásbeli engedély alapján vihető be, meghatározott térítési díj ellenében. A közös helyiségeket csak a szobák megközelítésére használhatják, egyéb helységek (étterem, szalon stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók.
  9.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.
  9.3. Vakvezető kutyák a szálláshely teljes területén tartózkodhatnak.
 5. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése
  10.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:
  a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt
  b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít
  c) a Vendég fertőző betegségben szenved.
  d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig
  10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.
 6. A vendég betegsége, halála
  11.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.
  11.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.
 7. A Vendég jogai
  12.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.
  12.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.
  12.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.
 8. A Vendég kötelezettségei
  13.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.
  13.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.
  13.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szálláshely vendéglátó egységeibe.
  13.4. Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a szálláshelyre, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (az úgy nevezett “dugópénz” italok esetén). A szálláshely vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt a vendégeknek kivinni tilos.
  13.5. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.
  13.6. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen és nem őrzött parkolóban. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 20 km/óra.
  13.7. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérem kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat és egyéb használati tárgyakat kivinni tilos.
  13.8. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.
  13.9. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében 2012. január 1-től a szálláshely nemdohányzó létesítmény. Ennek értelmében a zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein, valamint a szálláshelyhez tartozó teljes nyílt területen (beleértve a teraszokat, erkélyeket, parkolót, stb. is) tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálláshely elhelyezte. Az alkalmazottak jogosultak a vendégeket, valamint a szálláshely területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálláshely területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálláshely területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálláshely üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.
  A szobában történő dohányzás esetén a Szolgáltató jogosult 10.000,- Ft extra takarítási díjat felszámítani a Vendéggel szemben.
  13.10. Tűz esetén a tulajdonost haladéktalanul értesíteni kell. A Vendégek kötelesek tűz vagy egyéb riasztás esetén a szobákat, illetve a szálláshely közös rendeltetésű tereit az ott elhelyezett tájékoztató szerint a lehető leghamarabb elhagyni.
  13.11. A szobákat és a szálláshely közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.
  13.12. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálláshely írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.
  13.13. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szálláshelyén.
  13.14. A szálláshelyen belüli területen, valamint a teraszokon a többi Vendég nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a személyzet felel.
  13.15. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a szálláshely rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  13.16. A Vendég (ideértve a szálláshelyen tartózkodó Vendéghez érkező látogatókat és a Vendéggel együtt utazó személyeket is) köteles az épületet és annak közvetlen környezetét rendeltetésszerűen és a többi vendég, illetve látogató szükségtelen zavarása nélkül használni.
  13.17. Elutazáskor a Vendég köteles a szobakulcsot a recepción leadni. Ennek elmulasztása, illetve a kulcs elvesztése vagy megsemmisülése esetén a Szolgáltató jogosult kártérítési díjat felszámítani, melyet a Vendég távozáskor köteles megfizetni.
 9. A Szerződő fél kártérítési felelőssége
  A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.
 10. A Szolgáltató jogai
  Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására a magyar Polgári Törvénykönyv szerint zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szálláshelyre magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabálya kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mindaddig, amíg a zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt vagyontárgyak elszállítását. Amennyiben a zálogként igénybe vett tárgy a Vendég tulajdonában álló gépjármű, annak zálogtárgyként való visszatartása kizárólag a zálogtárgyra vonatkozik, semmiképpen sem a Vendég vagy a vele együtt utazók személyes mozgási szabadságának korlátozására. A személyek minden egyéb korlátozás nélkül elhagyhatják a szálláshelyet. Amennyiben a zálogtárgy(ak) nem fedezik a lefoglalt szolgáltatások ellenértékét, úgy a Szolgáltató követelései biztosítására egy tartozáselismerő nyilatkozatot írathat alá a Vendéggel.
 11. A Szolgáltató kötelezettsége
  A Szolgáltató köteles:
  a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások alapján teljesíteni
  b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni
 12. A Szolgáltató kártérítési felelőssége
  18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.
  18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.
  18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
  18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szálláshelyen, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.
  18.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.
  A Szolgáltató a gépjárművekért, és az azokban hagyott értéktárgyakért, valamint élőállatokért nem vállal felelősséget.
  18.3. Egyedi esetekben a helyi törvények az irányadóak.
 13. Titoktartás
  A Szolgáltató az Adatkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint jár el.
 14. Vis major
  Olyan ok, vagy körülmény esetén (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely fél mentesül a Szerződésből eredő kötelességének teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.
 15. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság
  A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a Magyarországi törvények rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.