Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi- és Jogi Nyilatkozat

1. Adatkezelői adatok

Üzemeltető: Koncz Lajosné
Cím: 3352 Feldebrő, Dózsa György út 38.
Adószám: 68532444-1-41
Szerződés nyelve: magyar
Kapcsolattartó: Koncz Zsuzsanna Helga
Elérhetőség: info@zsuzsannakuria.hu
Telefon: +36 20 945 3132
Számlavezető Bank: OTP Bank Zrt.
Számlaszám: 11773023-00890227

Tiszteletben tartom Vendégeim személyhez fűződő jogait, ezért elkészítettem az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), mely hivatalos weboldalamon elektronikusan, illetve a helyszínen papíralapon is elérhető.

Kijelentem, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően járok el.

Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt az általam nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Vendéget előzetesen tájékoztatni fogom. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, az adott adatkezelést megelőzően adok tájékoztatást.

Személyes adatot kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelek. Csak olyan személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A tizennégy éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánom felhasználni, köteles vagyok az érintettet előre tájékoztatni, illetve előzetes, kifejezett hozzájárulását kérni, valamint lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során tudomásomra jutott személyes adatokat kizárólag azok a velem megbízásban, vagy munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

2. Fogalommagyarázat

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, lakcíme, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma, bankszámlaszáma -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Különleges adat: faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, és a bűnügyi személyes adat

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Adatkezelések

3.1. Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzöm meg, és a határidő elteltével törlöm azokat.

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására az „Üzenet” vagy „Megjegyzés” rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

A hírlevélre való feliratkozásról a Vendég az egyes szolgáltatások igénybevétele során is nyilatkozhat. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést a III.7. pont tárgyalja.

3.1.1. Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kérem/kérhetem a Vendégtől:
keresztnév
vezetéknév
cím (cím, település, irányítószám, ország)
e-mail cím
telefonszám
hitelkártya/bankkártya típusa
hitelkártyaszám/bankkártya szám
hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve
hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma
hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyatársaság által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok.)

3.1.2. Vendégkönyv

Az egyes szolgáltatások igénybevételekor a Vendég Bejelentőlapot/Vendégkönyvet tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezeljem, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

családi és utónév
lakcím
állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat)
születési hely és idő

személyi igazolvány szám

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

a természetes személyazonosító adatokon kívül
az úti okmány (útlevél) azonosító adata
szálláshely címe
szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
vízum, tartózkodási engedély száma
beutazás időpontja, helye.
Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy, aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is.
Az EGT tagállamai:

az Európai Unió tagállamai,
Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam,
valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.
A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

A Bejelentőlap/Vendégkönyv aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezeljem, illetve archiváljam.

A Bejelentőlapon/Vendégkönyvben az email cím megadásával a Vendégnek lehetősége van feliratkozni hírlevelemre. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a III. 7. pontban foglaltak az irányadóak.

 

3.1.3. Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat csak olyan mértékben és ideig használom, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat szerződéses banki partnereim kezelik.

 

3.2. Törzsvendég Program

Törzsvendég Programom egy a Vendégeimnek – természetes és jogi személyek részére – nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére.

Az adott programban résztvevők kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az e célból átadott személyes adataikat Törzsvendég rendszer működtetésének céljából, illetve speciálisan a törzsvendégek részére készített hírlevél küldés céljából kezeljem. Ezen hozzájárulás alapján az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz.

Az így megadott adatokat jogosult vagyok továbbítani az adott program működtetése céljából szerződéses jogviszonyban álló megbízottak, alvállalkozók, illetve adatfeldolgozóik részére azzal, hogy azok az így átvett személyes adatokat az adatfeldolgozóikon kívül harmadik személyeknek nem továbbíthatják. Amennyiben az adattovábbítás címzettjei az V. pontban foglaltaktól eltérnek, azok személyéről az adatkezelést és az ahhoz történő hozzájárulást megelőzően tájékoztatást nyújtok.

Amennyiben az érintett az adattovábbítás ellen tiltakozik, az ellehetetleníti az adott programban való részvételét, így magával vonja a programból való törlését.

A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szolgáltatás igénybevételétől számított 1 (egy) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolom, és a határidő leteltével törlöm azokat.

A programokban kezelt személyes adatok a kapcsolattartást szolgálják. A programokban az alábbi személyes adatokat kezelhetem:
Természetes személy esetén:
név
levelezési cím
lakcím
telefonszám
e-mail cím
születési dátum (A programokban tizennyolc éven aluliak nem vehetnek részt.)

Jogi személy esetén kezelt személyes adatok:

kapcsolattartó neve
levelezési címe
telefonszáma
e-mail címe
Előfordulhat, hogy a programokban való részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatom az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról.
A törzsvendég program által kezelt adatokat a Vendég kérésére 8 napon belül törlöm.

 

3.3. Ajándékutalvány

Ajándékutalvány vásárlásakor a Vásárló az alábbi személyes adatokat adja meg:

Személyes vásárlás esetén:
név,
számlázási név és cím;
online megrendelés esetén a hivatalos weboldalamon keresztül:

név
e-mail cím
telefonszám
számlázási név és cím
kézbesítési név és cím
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás és az ajándékutalvány kézbesítése. Az így kapott személyes adatokat a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolom, és az ilyen határidő elteltével törlöm azokat.
Az Ajándékutalvány egyenlege és érvényességi dátuma elérhetőségeink bármelyikén lekérdezhető.

3.4. Vendégkönyv

A szállóvendégek véleményéről az alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online és papír alapú vendégkönyvet üzemeltetek. A Vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:
név
elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám)
Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja.

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználhatom.

Vendégeim véleményét adatvédelmi okokból csak keresztnévvel teszem közzé.

A Vendégkönyv kitöltésével megadott személyes adatokat a Vendég kérésre 8 munkanapon belül törlöm.

3.5. Hírlevél

Hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küldök. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjek. Lakcím megadásával az érintett reklámanyag küldéséhez is hozzájárulhat.

A megadott személyes adatokat külön listán, a más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolom. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítom, és megteszek minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

A hírlevél küldés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása legújabb akcióimról.

Kizárólag addig kezelem az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánom, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat bármelyik elérhetőségére küldött írásos lemondó nyilatkozattal.

3.6. Facebook oldal

Honlapom elérhető a Facebook közösségi portálon is.

Az adatkezelés célja a weboldalamon található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat az aktuális szolgáltatásokról, illetve a legújabb akciókról.

Facebook oldalamon a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul az általam közzétett hírek és ajánlatok közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A hírlevélre a III.7.pontban foglaltak érvényesek.

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a III. 4. pontban foglaltak szerint zajlik.

Facebook oldalamon képeket/filmeket is közzétehetek a különböző eseményekről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, mindig kikérem az érintett(ek) írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

A Facebook oldalamra írt véleményeket honlapomon is megjeleníthetem a Vendégkönyvben, természetesen adatvédelmi okokból csak keresztnévvel. A véleményt író írásbeli kérésére a hozzászólást 8 munkanapon belül törölöm honlapomról.

3.7. Weboldal látogatási adatok

3.7.1. Hivatkozások és linkek

Weboldalam olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem én üzemeltetek, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Nincs semmi befolyásom a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozom felelősséggel azokért. Kérem, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

3.7.2. Analitika, cookie-k

Weboldalam az adatok nyomon követésére analitikai eszközt használ, amely egy adatsorozatot készít, s nyomon követi, miként használják a látogatók az internetes oldalakat. A rendszer az oldal megtekintésekor egy cookie-t hoz létre, azzal a céllal, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), amelyek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében. Az analitikai rendszereket nem használom személyes információ gyűjtésére. A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalamon, amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat.

3.8. Kapcsolat

Lehetőség van arra, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot velem. Az üzeneteket az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezelem, a kérés/kérdés lezártával az ilyen e-maileket archiválom, és 5 (Öt) évig tárolom.

4. Adatbiztonság

A személyes adatokat bizalmasan kezelem, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatom ki. A személyes adatokat különösen védem a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megteszek.

5. Adattovábbítás

Fenntartom a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjam.

6. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az érintett a nevemre, címemre vagy e-mail címemre eljuttatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül -azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében- tájékoztatást adok az őt érintő adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén írásban közlöm az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatom az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

7. Egyéb rendelkezések

Fenntartom a jogot a jelen Tájékoztató módosítására.

Honlapom látogatói, illetve a Vendégek által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállalok.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:
elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: https://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu